Kvalitetskontroll godkända och auktoriserade revisorer

Kvalitetskontrollen utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste verktyg för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer och revisionsföretag håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontrollen utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter, redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetskontrollerna leds av Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet.

FAR har enligt överenskommelse med Revisorsinspektionen ansvar för att utföra kontroller av alla godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Revisorsinspektionen kvalitetssäkrar FAR:s kvalitetskontrollverksamhet genom att stickprovsgranska FAR:s kvalitetskontroller.

FAR utför antingen systemkontroll eller enskild kontroll. Systemkontroll avser FAR:s kvalitetskontroll av företagets eget kvalitetskontrollsystem. Med företag likställs så kallade byråkedjor och sådana samarbeten mellan företag som innefattar gemensam kvalitetskontroll. Enskild kontroll avser FAR:s kvalitetskontroll då företaget saknar kvalitetskontrollsystem.

  • Systemkontroll – vid systemkontroll ska kvalitetskontrollanten säkerställa att företagets interna kvalitetskontrollsystem är tillräckligt och att systemet har fungerat på avsett sätt. Detta görs genom kontroller av att företaget följer ISQC 1, kontroll av övervakningsprogram och verifiering av revisionsföretagets egna kontroller genom stickprovskontroller.
  • Enskild kontroll – vid enskild kontroll är utgångspunkten för kvalitetskontrollen att företaget följer ISQC 1 avseende företagets riktlinjer och rutiner samt kvalitetskontroll av medlem genom kontroll av utfört arbete samt dokumentation av uppdrag.

I vår guide FAR:s kvalitetskontroll av revisionsverksamhet – så funkar den beskrivs hur kvalitetskontrollen går till – steg för steg. Du får också praktiska tips på saker som är bra att tänka på innan kvalitetskontrollen äger rum.


Guider och mallar
Här hittar du dokument och mallar som används vid utförandet av kvalitetskontrollen både till stöd för kvalitetskontrollanten och den som blir kontrollerad.


Vart sjätte år ska en auktoriserad eller godkänd revisor genomgå kvalitetskontroll. För kvalificerade revisorer i företag av allmänt intresse krävs tätare kontroller, minst vart tredje år ska denna kontroll utföras av Revisorsinspektionen. Förnyelse av titeln auktoriserad eller godkänd revisor görs vart femte år hos Revisorsinspektionen.

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se