Årsstämman är en möjlighet för revisorn att beskriva sin roll i bolaget

Det har blivit allt vanligare med frågor till revisorn på årsstämman, särskilt i aktiemarknadsbolag. Som revisor är det därför viktigt att känna till de regler som aktiebolagslagen anger för revisorns agerande i samband med årsstämman

Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt har möjlighet att ställa frågor till bolagsorganen.

Aktiebolagslagens regler för revisorns agerande i samband med årsstämma

 • Revisorn har rätt att närvara
 • Revisorn är skyldig att närvara vid årsstämman om det kan anses nödvändigt med hänsyn till ärendena på stämman
 • Revisorn är skyldig att till årsstämman lämna upplysningar som årsstämman begär i den mån det inte är till väsentlig skada för bolaget

Beskriv revisorns arbete under året

Revisorn kan, inom ramen för aktiebolagslagen, lämna en översiktlig redogörelse för hur revisorns arbete varit upplagt under året. Redogörelsen kan innehålla vilka områden och frågeställningar som varit i fokus och vilka möten med företagsledning, styrelse och revisionsutskott som har ägt rum och avslutas med kommentarer om bland annat redovisning och internkontroll.

Revisorns skyldighet att svara på frågor

Om revisorn får frågan att komplettera sin revisionsberättelse med till tilläggsinformation – är hen skyldig att göra det och är det i så fall lämpligt och förenligt med god revisors- och revisionssed?

Osäkerheten om reglernas innebörd och risken för skadestånd kan leda till överdriven försiktighet, vilket knappast är till fördel för vare sig aktieägare eller revisorer. En överdriven utveckling åt andra hållet, att revisorerna i tid och otid ska svara på frågor, är å andra sidan inte heller önskvärd.

Förbered stämman tillsammans

Lösningen kan vara att årsstämmans ordförande, styrelse och revisor tillsammans förbereder stämman, med utgångspunkt i vilket legitimt intresse som ska tillgodoses genom aktieägares frågerätt i allmänhet och revisorns upplysningsplikt i synnerhet. Dessutom bör man förbereda

 • Innehållet i de förberedda redogörelserna på stämman, till exempel VD-anförandet
 • Vilka frågor som kan komma att ställas
 • Vilka upplysningar som kan lämnas utan väsentlig skada
 • Vilka frågor eller frågeområden som ska besvaras av styrelse och VD och vilka som ska besvaras av revisorn. Årsstämmans ordförande har en viktig roll i ett sådant förberedelsearbete

Skapa transparens

På årsstämman har revisorn möjlighet att skapa transparens runt ett antal frågor som rör revisionen och det kan förekomma olika inslag i revisorns rapportering:

 • Utbilda stämman genom att exempelvis informera om nya redovisningsregler
 • Tala om hur revisionen har planerats utan att avslöja resultatet av revisionen
 • Upprepa innehållet i revisionsberättelsen och möjligen upplysa stämman om revisionsberättelsens innebörd

Revisorns anförande måste få ta plats

Revisorns möjlighet att agera offensivt på stämman är begränsad, utifrån den lagstadgade tystnadsplikten, till exempel när det rör möjligheten att diskutera frågor som kan skada bolaget eller vara aktiekursdrivande. Inom ramen för dessa begränsningar anser FAR ändå att revisorn bör ta tillfället i akt och berätta om revisionen och slutsatserna från revisionen.

FAR anser att revisorns anförande bör innehålla minst följande moment:

 • Namnen på de valda revisorerna eller, om ett revisionsbolag är valt till revisor, namnet på den huvudansvariga revisorn
 • Målet för revisorns granskning, att fastställa om årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen och internationella standarder (IFRS) och att bedöma huruvida åtgärd eller försummelse från styrelseledamot och/eller VD som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget föreligger
 • Huvuddragen i revisionen och en redogörelse för ett antal områden som varit väsentliga för revisionen under räkenskapsåret

Prioritera särskilt viktiga områden

När ett eller flera områden är särskilt viktiga vid bedömningen av bolaget får de särskild prioritet i revisionen. Det kan till exempel röra sig om efterlevnad av instruktioner och policys, goodwill, tillämpning av redovisningsprinciper eller anpassning till IFRS.

FAR anser att det kan vara lämpligt att avsluta anförandet med ett påpekande om att de synpunkter som har kommit fram under revisionen har avrapporterats till bolaget och att iakttagelserna från revisionen har hanterats av bolaget på ett sådant sätt att inga kvarvarande noteringar finns som skulle föranleda en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. Efter dessa kommentarer kan revisorn lämpligen redovisa sina slutsatser från revisionen av årsredovisning och förvaltning, som också framgår av revisionsberättelsen i den tryckta årsredovisningen.

Jag/ Vi tillstyrker att årsstämman:

 • fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
 • disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt
 • beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Lennart Danielsson

auktoriserad revisor

lennart.danielsson@far.se

Revisionskurser

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Effektiv revision med kvalitet Fördjupa dig i hanteringen av risk och väsentlighet och hur revisorn därigenom kan skapa en effektiv revision med hög kvalitet. Kursen innehåller teori som kopplas till praktiska exempel på de vanligaste områdena där revisorn kan påverka effektivitet och kvalitet.  Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet  Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag  Lär dig mer om vad som är tillräckliga revisionsbevis   Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet 
 • Praktisk revision Denna kurs ger dig inte bara metodiken utan framförallt praktiska exempel på hur revisionen följer en röd tråd från förståelse till genomförande. Du får dokumentationsexempel som kan tillämpas oavsett vilket revisionsprogram du använder. Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag Skapa dig förståelse för vad tillräckliga revisionsbevis är Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet  
 • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet. Du får en nyhetsdag med allt du kan behöva veta om skatt 2021. Deltagarna på Skattedagen är kvalificerade branschkollegor så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall  
 • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag