Standard för kommunal räkenskapsrevision

Standard för kommunal räkenskapsrevision trädde i kraft den 1 januari 2023.

FAR, SKR samt SKYREV ingick 2019 en överenskommelse om att gemensamt ta fram en standard för kommunal räkenskapsrevision, ett arbete som slutfördes under 2022. Syftet var att fastställa hur räkenskapsrevision ska bedrivas för att säkerställa kvalitet och relevans. Standarden innefattar ett ramverk samt tillämpningsanvisningar för ISA och ISRE. 

Kommunal särart förtydligas

Standarden innehåller förtydliganden och särskilda tillämpningsanvisningar på områden där den kommunala särarten behöver tydliggöras och utgörs av:

  • Ramverk
  • Anvisningar för tillämpning i kommunal räkenskapsrevision av ISA samt ISRE 2410 inklusive tillämpningsanvisning för granskning av drift- och investeringsredovisning (enligt ISA 501)
  • Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper
  • Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse.

Standarden utgår från ISA (International Standards on Auditing) med särskilda tillämpningsanvisningar och förutsätter att den som utför granskningen enligt standarden har förkunskaper om ISA, ISRE och ISAE samt de regler som gäller för kommunal redovisning och kommuner generellt. 

Standardens implementering och fortsatta utveckling

FAR, SKR och Skyrev har genomför löpande intressentdialoger med syfte att undersöka vilka frågeställningar och utmaningar som aktualiserats i samband med införandet av standarden. I augusti 2023 genomförde FAR sitt senaste rundabordssamtal med syfte att utvärdera hur övergången till standarden har fungerat och fånga upp specifika områden som kräver förtydliganden eller justeringar. Synpunkter från intressentinvolveringen har beaktats i arbetet med att ta fram de förändringar av standarden som träder i kraft den 1 januari 2024.