2022-06-16
Press

Historiskt beslut om standard för kommunal räkenskapsrevision

Nu lanseras för första gången en enhetlig standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden bidrar till en granskning av hög kvalitet, som är förutsägbar och kan ligga till grund för jämförelser inom den kommunala sektorn. Bakom den nya standarden står FAR, SKR och Skyrev.

I kommuner är revisionsuppdraget brett och omfattar räkenskapsrevision och verksamhetsrevision. Förtroendevalda revisorer ansvarar för hela revisionsuppdraget och ska enligt lag anlita sakkunniga yrkesrevisorer som utför granskningen. Många har länge efterfrågat en tydligare standard för granskning av de kommunala räkenskaperna då kommunal räkenskapsrevision hittills varit ett oreglerat område där både köpare och säljare av revisionstjänster har förlitat sig på praxis. Det har inneburit osäkerhet, risk för ojämn kvalitet och brist på förutsägbarhet.

Standarden har gemensamt tagits fram och beslutats av FAR, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) för alla som utför räkenskapsrevision i kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.

– Den nya standarden kommer att öka förutsägbarheten, jämförbarheten och kvaliteten i revisionen. FAR, SKR och Skyrev har i flera år verkat för att det ska bli en enhetlig standard i Sveriges kommuner och regioner och nu har den äntligen blivit verklighet, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD i FAR.

Den nya standarden har stora likheter med ISA (International Standards on Auditing), men har förtydligats på områden där den kommunala särarten behöver tydliggöras.

– Vi hoppas och tror att den nya standarden kommer att vara ett bra stöd för dem som ska utföra revisionen. Det är viktigt att veta vilka förväntningar och krav som finns på den granskning man ska utföra, säger Anneli Lagebro, ordförande för SKYREV och revisionsdirektör i Region Stockholm.

Standarden skapar ett tydligt mervärde genom att den:

  • Innebär att räkenskapsrevisionen blir förutsägbar för den som upphandlar
  • Underlättar och klargör processen för det sakkunniga biträdet som ska göra jobbet
  • Ger en jämförbarhet när alla kommuner och regioner i hela landet omfattas
  • Minskar osäkerheten kring vilken granskning som ska utföras
  • Skapar möjligheter för en jämn och hög kvalitet på revisionen

– Vi ser att standarden kommer att underlätta för landets kommuner och regioner eftersom den tydliggör innehållet i granskningen som ska utföras av sakkunniga, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Den nya standarden kan börja tillämpas från den 1 januari 2023.

Kontakt

  • Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem, FAR, 08- 506 112 13, therese.andersson@far.se
  • SKR:s pressjour 08-452 71 01
  • Anneli Lagebro, ordförande Skyrev, 08-123 141 12

Om organisationerna

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för alla Sveriges kommuner och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners verksamhet.

Skyrev är en branschorganisation för kommunala yrkesrevisorer och ett nationellt forum för yrkesrevision i Sveriges kommuner och regioner. Skyrev bidrar till att utveckla den kommunala revisionen genom att stötta yrkesrevisorer i deras revisionsarbete. Det sker bland annat genom rekommendationer, vägledningar och utbildningar.