FAR förklarar kommunal revision

I kommuner och regioner är revisionsuppdraget brett och omfattar såväl räkenskapsrevision som verksamhetsrevision.

Varje kommun ska efter kommunalval välja förtroendevalda revisorer som ansvarar för hela revisionsuppdraget. Dessa ska enligt lag anlita sakkunniga i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. God revisionssed i kommunal verksamhet fastställs av SKR:s revisionsdelegation.

Sakkunniga biträden

Kommuner kan ha anställda sakkunniga biträden (revisionskontor) eller upphandla externa sakkunniga biträden.

Sakkunniga biträden ska enligt lag ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. I den kommunala räkenskapsrevisionen är det sakkunniga biträdet en yrkesrevisor. Med yrkesrevisor avses en godkänd eller auktoriserad revisor, av Skyrev certifierad kommunal revisor eller annan specialist anställd på ett revisionsföretag eller revisionskontor.

Utbildningar hos FAR

FAR erbjuder utbildningar för dig som är intresserad av att börja arbeta med räkenskapsrevision inom offentlig sektor och för dig som behöver uppdatera dina kunskaper inom kommunal räkenskapsrevision.

Se utbildningar inom revision här