Hållbarhet för lönekonsulter

Lönekonsulten har en viktig roll i företagens hållbarhetsarbete. Lönekartläggningar och andra uppgifter från lönesystemet är avgörande för att företagen ska kunna ta ett socialt ansvar och öka trygghet, hälsa, och jämställdhet. Dessutom ökar behovet av hållbarhetsdata. Stora företag kommer att efterfråga mer data från sina underleverantörer och det kan även bli aktuellt att banker och investerare begär hållbarhetsinformation.

Många branscher har problem med kompetensförsörjning och hållbarhetsarbetet kan vara avgörande för att kunna attrahera nya medarbetare. Företagen behöver visa att de arbetar aktivt med social hållbarhet. Det räcker inte med fina ord och vackra löften.

Social hållbarhetsdata

Som lönekonsult sitter du på mycket av den information som efterfrågas. Här är några exempel på social hållbarhetsdata:

 • Antal anställda som har rätt till föräldraledighet, per kön
 • Antal anställda som kommit tillbaka efter föräldraledighet och fortfarande är anställda efter 12 månader, per kön
 • Antal och procent av medarbetare och konsulter som omfattas av företagets sjuk- och hälsovårdssystem
 • Antal utbildningstimmar per kön och yrkesroll
 • Andel som omfattas av kollektivavtal
 • Personalomsättning per åldersgrupp, kön och region
 • Antal anställda som har slutat under perioden, fördelat på åldersgrupp och kön
 • Antal arbetsrelaterade skador och sjukdomar, fördelat på anställda och inhyrda arbetare
 • Antal arbetare som inte är anställda, redovisat per avtal/kontaktstyp i procent
 • Information om ersättning som erbjuds heltidsanställda som inte erbjuds tillfälliga eller deltidsanställda (exempelvis försäkringar, företagshälsovård, föräldraledighet och provision)

Reko ger vägledning

Du som Auktoriserad Lönekonsult FAR har ett bra stöd i Reko när du utför dina uppdrag.

Reko 510 (Förståelse för uppdragsgivarens verksamhet samt ekonomiska flöden och processer) är central för arbetet med social hållbarhetsdata. Som konsult behöver du bland annat ha god förståelse för följande:

 • Vilken verksamhet har företaget?
 • Vilka intressenter har företaget som kan förväntas efterfråga hållbarhetsdata?
 • Vilken typ av hållbarhetsdata kan efterfrågas?
 • Vilka system har företaget och vilken data kan tas fram från systemen?

Reko 720 (Rimlighetsbedömningar) är också viktig i arbetet med hållbarhetsdata. Som konsult behöver du ha kunskap om och förståelse för uppdragsgivarens verksamhet samt flöden och processer för att kunna göra rimlighetsbedömningar. Slutligen ska Reko 710 (Kvalitetskrav och kvalitetssäkring vid utförande av uppdrag) tillämpas innan man lämnar ut uppgifter så att man säkerställer att uppgifterna är korrekta.

Rådgivningsuppdrag

Det är ett rådgivningsuppdrag att ta fram hållbarhetsdata. För att kunna erbjuda det behöver medlemsföretaget:

 • Säkerställa att det finns kompetens och tid för uppdraget
 • Upprätta uppdragsavtal/lägga till information i befintligt uppdragsavtal
 • Planera uppdraget så att det kan utföras i enlighet med uppdragsavtalet samt tillämpliga lagar och regler
 • Dokumentera väsentliga frågeställningar och slutsatser
 • Beakta de etiska reglerna om exempelvis tystnadsplikt – vem rapporterar konsulten hållbarhetsdata till?
 • Ta betalt!

Social hållbarhet är även en aktuell fråga i vår bransch. En bra start är därför att börja med den egna verksamheten. På så vis får du som konsult erfarenhet av hållbarhetsrådgivning och kan samtidigt hjälpa ditt företag att bli en hållbar byrå.

 

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.