Vad innebär översiktlig granskning av hållbarhetsrapporten?

I och med EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som träder i kraft den 1 juli 2024, ställs högre krav på stora företags hållbarhetsrapportering. En viktig förändring är att hållbarhetsrapporten nu måste granskas översiktligt av en revisor. Men vad innebär egentligen en översiktlig granskning?

Översiktlig granskning ger begränsad säkerhet

Översiktlig granskning är ett så kallat bestyrkandeuppdrag. Det innebär att revisorn samlar in tillräckliga och ändamålsenliga bevis för att ge ett uttalande som ökar förtroendet för informationen i hållbarhetsrapporten. Målet är att användare av rapporten, såsom investerare och kreditgivare, ska kunna fatta mer informerade beslut om företaget. Kvalitetskraven på företagens rapportering är desamma oavsett om rapporteringen granskas med begränsad eller rimlig säkerhet. Skillnaden mot en revision av finansiella rapporter är att revisorn i en översiktlig granskning endast kan ge ett uttalande med begränsad säkerhet, vilket innebär att revisorns granskningsåtgärder är mindre omfattande. Det här skiljer sig mot en revision där granskningsåtgärderna är mer omfattande så att revisorn kan uttala sig med rimlig säkerhet.

Varför är revisorns uttalande svagare?

Eftersom revisorn i en översiktlig granskning utför färre och mindre djupgående granskningsåtgärder än i en revision, är risken för att väsentliga felaktigheter kvarstår högre. Granskningsåtgärderna baseras ofta på förfrågningar och analytisk granskning snarare än detaljerade tester och utvärderingar av interna kontroller.

Standarder för översiktlig granskning

Under den övergångsperiod som råder fram till oktober 2026, då EU-kommissionen förväntas anta egna standarder för översiktlig granskning, får medlemsstaterna tillämpa nationella standarder. I Sverige utvecklar FAR en ny rekommendation för den översiktliga granskningen av hållbarhetsrapporten. På global nivå utvecklar IAASB vägledning och har föreslagit en ny standard, ISSA 5000, för att hantera den ökande efterfrågan på granskning av hållbarhetsinformation.

Nytta för företag och användare

Den översiktliga granskningen ger användare en bättre grund för beslut än ingen granskning alls, även om säkerheten är begränsad. Den bidrar till att öka förtroendet för företagens hållbarhetsinformation och kan hjälpa företag att förbättra kvaliteten på sin rapportering. Revisorns uttalande ger en meningsfull grad av säkerhet och tillförlitlighet till informationen, vilket är avgörande för att styra kapitalflöden mot hållbara investeringar.

Framtida praxis och utveckling

Praxis för såväl rapportering som granskning kommer att troligen att utvecklas med tiden. Branschen arbetar aktivt med att ta fram standarder och vägledningar för att underlätta för revisorer och företag att anpassa sig till de nya kraven. FAR bevakar utvecklingen både inom EU och globalt, och kommer att tillhandahålla utbildningar och rekommendationer för att säkerställa att revisorskåren är väl rustad för att möta de nya utmaningarna.

Tar tid att anpassa sig till nya krav

Den översiktliga granskningen av hållbarhetsrapporten är ett viktigt steg mot mer transparent och pålitlig hållbarhetsrapportering. Den initiala säkerheten är begränsad men innebär en betydande förbättring jämfört med tidigare. Såväl företag, som revisorer, och användare av rapporteringen kommer att behöva tid att anpassa sig till de nya kraven.

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se

Översiktlig granskning – en vägledning av lagstadgad hållbarhetsrapportering

FAR har sammanställt en vägledning för dig som omfattas av lagkravet på att upprätta en hållbarhetsrapport. Vägledningen beskriver det lagstadgade kravet på översiktlig granskning:

  • Vilka företag ska upprätta en hållbarhetsrapport?
  • Vilka ska använda hållbarhetsrapporten?
    Vad är ett bestyrkande?
  • Vad innebär översiktlig granskning?
  • Vilka standarder gäller för granskningen?
  • Vad innebär modifierade revisorsuttalanden?

Översiktlig granskning – en vägledning av lagstadgad hållbarhetsrapportering (pdf)