Frågor om hållbarhet till styrelsen och revisionsutskottet

Den 1 januari 2024 ska de första företagen börja tillämpa nya regler om hållbarhetsrapportering. När hållbarhetsrapporten flyttar in i förvaltningsberättelsen blir styrelsen ytterst ansvarig för att informationen är korrekt. Som stöd till styrelser och de revisionsutskott som ska övervaka företagens hållbarhetsrapportering har Accountancy Europe och IFAC tagit fram två olika skrifter.

Frågor för styrelsen

Accountancy Europe, ecoDa och ECIIA har tagit fram en vägledning som ska hjälpa styrelser att integrera hållbarhet i företagets strategi och affärsmodell. Skriften innehåller praktiska frågor som styrelser bör överväga i sitt hållbarhetsarbete, fördelat på tre olika områden.

Exempel på frågor

Affärsmodell

 • Hur påverkar hållbarhetsfaktorer företagets förmåga att skapa värde på lång sikt?
 • Finns det några målkonflikter mellan affärsmål och hållbarhetsmål?
 • Hur påverkas affärsmodellen av förändrade preferenser hos kunder och investerare?

Hållbarhetsmål

 • Har styrelsen rätt kompetens inom hållbarhet för att kunna bedöma påverkan på företagets affärsmodell?
 • Hur arbetar ledningen med att integrera hållbarhet i den dagliga verksamheten?
 • Hur förhindrar vi risker med exempelvis greenwashing

Hållbarhetsinformation

 • Vilka system använder ledningen för att samla in och analysera hållbarhetsdata?
 • Vem är ansvarig för hållbarhetsrapporteringen?
 • Används samma antaganden och uppskattningar för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering?

Läs alla frågor hos Accountancy Europe 

Frågor för revisionsutskottet

Revisionsutskotten får en avgörande roll när rapportering och bestyrkande av hållbarhetsrelaterade upplysningar utvecklas. IFAC har därför tagit fram ett material som kan hjälpa revisionsutskotten att hålla sig uppdaterade och förbereda sig för ett utökat tillsynsansvar. Materialet innehåller frågor inom fyra olika områden; roller och ansvar, datainsamling, rapportering samt revision och granskning.

Exempel på frågor

Roller och ansvar

 • Finns det tydligt definierade roller och ansvar för hållbarhet?
 • I vilken utsträckning är ekonomiavdelningen involverad i hållbarhetsrelaterad rapportering?
 • Har revisionsutskottet tillräcklig kunskap om hållbarhet och riskerna i branschen?

Datainsamling

 • Hur samlar företaget in hållbarhetsdata?
 • Finns det formaliserade processer och rutiner för insamling av data?
 • Är datainsamlingen manuell eller automatiserad? Görs investeringar i teknik eller befintliga system för att automatisera datainsamlingen?

Rapportering

 • Vilka standarder och ramverk används inom företaget?
 • Hur har risk- och väsentlighetsbedömningar genomförts?
 • Hur håller sig ledningen uppdaterad på området och hur förbereder den sig för nya upplysningskrav?

Revision och granskning

 • Hur har hållbarhet implementerats i den interna revisionsplanen?
 • Har den externa revisionen beaktat hållbarhetsrisker?
 • Vilka revisionsstandarder används inom företaget?

Läs alla frågor hos IFAC

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.