Globala initiativ för hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling befästes redan i slutet av 80-talet i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten. Genom frivilliga initiativ och tvingande reglering försöker nu världen att vända den negativa trenden till hållbar utveckling.

Här presenterar FAR några av de initiativ som har betydelse i företags hållbarhetsrapportering.

FN:s globala mål

År 2015 enades FN:s medlemsländer om att definiera 17 globala mål som ska bidra till en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. De benämns SDG, vilket står för Social Development Goals, och på svenska används begreppet Globala målen. Syftet är att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna och skapa fredliga och trygga samhällen. Det finns 169 delmål under 17 olika områden som företag kan använda i sitt hållbarhetsarbete, vilket många företag har gjort. Målen ingår i FN:s Agenda 2030 och ska vara uppnådda 2030.

Sveriges regering har i sin handlingsplan för att Sverige ska nå målen identifierat hållbart näringsliv och hållbara företag som en viktig faktor.

EU:s färdplan för en hållbar ekonomi

EU:s gröna giv – Green Deal – är EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU för att genomföra FN:s Agenda 2030. Den omfattar bland annat olika initiativ för att mobilisera kapital för hållbara, gröna investeringar. 

Disclosureförordningen

Trädde i kraft 2019 och tillämpas från och med mars 2021. Lagen träffar institutionella investerare och kapitalförvaltare och handlar om transparens och informationsgivning kring de globala målen (ESG).

EU:s taxonomi för hållbara investeringar

Ett klassificeringssystem för att skapa jämförbarhet på finansmarknaden när det kommer till gröna investeringar. Påverkar större företag och gäller från 2021. Täcker in sex miljömål (i första hand de två klimatmålen). För att klassificeras som miljömässigt hållbart ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett av målen samtidigt som den inte väsentligt ska skada något av de andra målen:

  • Minska klimatutsläpp
  • Klimatanpassning
  • Vatten och marina resurser
  • Cirkulär ekonomi
  • Föroreningar
  • Skydd av ekosystem

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.