2020-04-03

Hållbarhet engagerar FAR

FAR jobbar aktivt med att lyfta hållbarhetsfrågan. Nedan beskriver vi vårt engagemang och hur vi jobbar externt och internt. Här hittar du även verktyg och information kring hållbarhet i branschen.

FAR har sedan flera år tillbaka haft ett aktivt hållbarhetsarbete och har i fyra år upprättat en hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning är ett sätt att informera omvärlden om hur organisationen arbetar med olika hållbarhetsfrågor, men även vilka utmaningar och möjligheter som organisationen ställs inför i sitt hållbarhetsarbete. De två senaste åren har hållbarhetsredovisningen granskats av FAR:s valda revisor som gjort en översiktlig granskning enligt RevR6.

FAR som branschorganisation har en unik möjlighet att via medlemmarna nå ut till företag och näringsliv och bidra till att öka medvetenheten kring hållbart företagande. Flera av FAR:s medlemsbyråer arbetar med hållbarhet inom sina egna verksamheter, men även tillsammans med sina kunder genom rådgivning, konsultationer, utbildning och granskning av hållbarhetsredovisningar, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv.

Ett sätt att strukturera sitt hållbarhetsarbete är att ta stöd i någon av de standarder som finns. FAR har valt att arbeta med GRI (Global Reporting Initiative) som är en global standard för hållbarhetsredovisning och som används av flera olika företag och organisationer.

I arbetet med att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna har FAR även valt att arbeta med FN:s globala mål enligt Agenda 2030.

De globala mål som bedöms som mest relevanta i FAR:s verksamhet är: 4: God utbildning för alla; 5: Jämställdhet; 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; 13: Bekämpa klimatförändringen; 16: Fredliga och inkluderande samhällen, och 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Under rubriken Inspiration och kunskap finns Guiden Hållbarhet med vägledningar, FAQ:er och stöd för revisorer, konsulter och rådgivare som är medlemmar i FAR.

FAR arbetar på olika sätt för att stödja medlemmarnas arbete med hållbarhet

Specialistgrupp Hållbarhet

Specialistgrupp Hållbarhet är FAR:s expertorgan avseende branschens roll inom hållbarhet och hållbarhetsrapportering. FAR:s styrelse och FAR:s kontor ger input till gruppen. Specialistgruppen kommer med förslag på hur nedanstående och andra för fokusområdet viktiga frågor ska hanteras och förslag på prioriteringar.

Tidningen Balans

Tidningen Balans har under flera års tid lyft frågan om hållbarhet, ur många olika perspektiv. Återkommande ämnen är hållbarhetsrapportering, integrerad rapportering, jämställdhet och skatt som hållbarhetsfråga.

Priset för Bästa redovisning av hållbarhet

Från och med 2020 integreras FAR:s pris ”Bästa Redovisning av Hållbarhet” med priset för ”Sveriges Bästa Årsredovisning".

Catarina Weckman

Catarina Weckman

Medlemskap och hållbarhet

08-506 112 51 catarina.weckman@far.se
Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se
Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)
Nyhet

Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide 2:a upplagan

175 kr
Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.