2021-04-08
Inspiration

Controllern är en viktig gatekeeper för att fånga upp indikationer på oetiska affärer och beteenden

Hallå där Anna Romberg, EVP Legal Compliance and Governance på Getinge och föreläsare på FAR:s Controllerdag den 27 maj!

Din föreläsning har titeln ” Etiska risker – styrning, compliance och intern kontroll”. Vad handlar det om?

Anna Romberg

Foto: Getinge

Min föreläsning belyser att omvärldens krav på företag, och dess ledare, ständigt förändras. Vi läser dagligen om olika typer av etiska övertramp, misstänkt korruption och intressekonflikter. Affärsbeteenden som var accepterade för 5, 10, 15 år sedan är inte acceptabla idag.

Varför är detta aktuellt just nu?

En högre förväntan på etiska och ansvarsfulla affärer ställer nya krav på företags styr- och kontrollsystem. Det är krav som vi tror är rätt enkla att förhålla oss till – men som i verkligheten visar sig vara svåra att integrera i existerande finansiella kontroll- och styrsystem.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från din presentation?

Inspiration och praktiska tips på hur etiska oegentligheter kan förebyggas, och vilka röda flaggor som bör tas på allvar. Vi kommer även att prata om svårigheter kring att säga ifrån och påpeka misstänkta oegentligheter.

Varför är det viktigt för controllern?

Controllern och andra personer inom finansorganisationen är viktiga ”gatekeepers” för att fånga upp indikationer på oetiska affärer och oetiska beteenden. I slutändan landar även oetiska affärer i resultat- eller balansräkningen. Att kontrollera att transaktionen är godkänd och att det finns ett kontrakt eller avtal är inte längre tillräckligt. Controllern förutsätts ifrågasätta transaktioner och fånga upp röda flaggor.

Hur ser din egen erfarenhet i ämnet ut?

Jag har jobbat som intern och extern revisor, ansvarat för stora interna utredningar och för att bygga upp funktioner för etik och regelefterlevnad i multinationella företag. Jag har bland annat varit ansvarig för Telias korruptionsförebyggande arbete. Jag har också jobbat på ett finskt företag, där jag var ansvarig för en utredning av misstänkta oegentligheter till ett värde av 14 MEUR, ett av de största casen i Finland i sitt slag. Jag har även forskat inom området, hur etiska risker kan integreras i existerande kontroll och styrsystemen.