2020-01-17

Här är årets nya lagar

Nytt år innebär många nya lagar och regler att hålla koll på. För att underlätta för dig har vi samlat de viktigaste här.

Nya regler för avropslager, ändringar i aktiebolagslagen och nya regler för kupongskattelagen är några av de nyheter som trädde i kraft 1.1.2020.

– Det som är lite extra intressant är att kravet på momsregistrering vid avropslager har lättats upp. Reglerna innebär att den som har ett avropslager i ett annat EU-land och där köparen av varorna redan är känd för säljaren inte behöver vara registrerad för mervärdesskatt i det landet, om vissa förutsättningar är uppfyllda, säger Henrik Sohlberg, juridisk redaktör, FAR.

Här är hela listan:

Nya regler för avropslager i annat EU-land.  

De nya reglerna innebär att den som har ett avropslager i ett annat EU-land under vissa förutsättningar inte behöver vara registrerad för mervärdesskatt i det landet.

Uppdateringar i FAR:s rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag.

Främst av förtydligandekaraktär.

Ändringar i mervärdesskattelagen.

Förtydligade regler för undantag från skatteplikt vid unionsinterna leveranser av varor. Reglerna för kraven på säljaren har förtydligats, bland annat genom att även i mervärdesskattelagens 3 kap. ha krav på att säljaren ska lämna en periodisk sammanställning och att köparens momsregistreringsnummer ska finnas på fakturan.

Ny lag om punktskatt på avfall som förbränns.

Den nya lagen innebär att det införs skatt på avfall som förbränns. Vissa avfall är undantagna från skatteplikt, exempelvis biobränsle och farligt avfall.

Sänkt skatt och höjd gräns för redovisningsskyldighet av reklamskatt.

De nya reglerna är ett steg mot avskaffandet av reklamskatten.

Nya regler mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar.

De nya reglerna innebär ett utökat avdragsförbud för ränteutgifter vid vissa gränsöverskridande situationer, bland annat omfattas andra utgifter än bara ränteutgifter. De nya reglerna finns i ett nytt 24 b kapitel i inkomstskattelagen.

Nya anståndsregler för vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning.

De nya reglerna utvidgar möjligheten till anstånd vid utflyttningsbeskattning inom EES för juridiska och fysiska personer. De nya reglerna återfinns i inkomstskattelagen och i skatteförfarandelagen.

Nya regler har införts i kupongskattelagen med anledning av en dom från EU-domstolen.

De nya reglerna innebär ändrade regler för anstånd med betalning av kupongskatt vid utdelning till utländska juridiska personer.

Text: Anna Widd och Henrik Sohlberg

Anna Widd

Kommersiell redaktör

08-506 112 05 anna.widd@far.se

Vill du uppdatera dig på vad som gäller för moms vid internationell handel med varor i och med de nya reglerna som införs 2020 och 2021?

  • Moms vid internationell handel Utbildningen går igenom vad som styr i vilket land en vara ska beskattas och vem som ska redovisa momsen vid en varuförsäljning. Vi kommer även att övergripande beröra hur tjänster ska hanteras momsmässigt och särskilt beröra sådana tjänster som vanligen förekommer i samband med en varuleverans.  Genomgång av reglerna om handel av varor både inom och utom EU  Regler vid import och export  Översiktlig genomgång av hur varor beskattas i vissa länder utanför EU  Redovisning och rapportering av försäljning och förvärv av varor till och från andra EU-länder  Översiktlig genomgång av var vissa tjänster ska beskattas

Relaterade artiklar