Specialistgruppen för hållbar utveckling

Specialistgruppen för hållbar utveckling är FAR:s expertorgan avseende revisorsbranschens roll inom hållbar utveckling och ska aktivt driva frågor och opinion samt svara på remisser.

En av gruppens huvudsakliga uppgifter är att utveckla och förvalta den standard som används för granskning av hållbarhetsredovisningar i Sverige, RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning

Delar ut FAR:s pris
Gruppen har också som uppgift att utveckla bästa praxis inom hållbarhetsredovisning och gör detta bland annat genom att dela ut FARs pris för Bästa redovisning av hållbarhet. Specialistgruppen utgör jury och urvalet till tävlingen är alla noterade bolag samt statliga bolag som har en granskad hållbarhetsredovisning i någon form.

Gruppen verkar också för att öka förtroendet för branschen inom hållbarhetsområdet genom till exempel debattartiklar eller deltagande i seminarier där sakfrågor diskuteras och där FAR på ett konstruktivt sätt kan bidra till debatten.

Aktuellt just nu är den föreslagna ändringen av Årsredovisningslagen som medför obligatorisk hållbarhetsredovisning för stora bolag i Sverige. Ändringen i Årsredovisningslagen ska träda i kraft och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Gruppen har tagit fram 2 FAQ, vilka bör läsas tillsammans, för att vägleda branschen och dess kunder på området.

Specialistgruppen för hållbar utveckling