Specialistgruppen för finansiella företag

Specialistgruppen för finansiella företag är FAR:s expertorgan avseende revision i finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn och ska aktivt driva frågor och opinion samt svara på remisser.

En av gruppens huvudsakliga uppgifter är att utveckla och förvalta den standard som används vid revision av finansiella företag, RevR 100 Revision av finansiella företag.

Specialistgruppen ska bevaka utvecklingen inom de finansiella företagen med avseende på bland annat revision och redovisning samt ta de initiativ som krävs för att utveckla och hävda FAR:s intressen hos myndigheter och branschföreträdare. I detta ingår att vara FAR:s kontinuerliga kontakt med Finansinspektionen. Specialistgruppen har även tagit fram en sammanställning över revisorsyttranden som krävs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för finansiella företag och i detta arbetet även tagit fram vissa exempel på rapporter.

Därutöver är specialistgruppen ansvarig för den utbildningsdag som anordnas i FAR:s regi för licensierade revisorer i finansiella företag och bistår även FAR:s styrelse med att besluta om dispens från licensieringskraven för licensierade finansiella revisorer.

Aktuellt just nu är en genomgång av de olika rapporter som har tagits fram av gruppen.

Specialistgruppen för finansiella företag