IFRS – tillägg

Tilläggsmodul för paketen FAR Online Ekonomi och FAR Online Revision.

Här hittar du såväl svensk- som engelskspråkig version av IFRS såsom de antagits av EU. Reglerna uppdateras löpande och som med alla regelverk i FAR Online kan du även backa och se tidigare års versioner.

Vi bevakar EU:s uppdateringsplan och de ändringar som antas löpande. EU-IFRS skiljer sig ibland från full IFRS då EU ibland antar reglerna med viss fördröjning. En sammanställning över planerade och antagna ändringar hittar du här.

Noterade bolag inom EU är skyldiga att tillämpa IFRS vid upprättande av koncernredovisning. De standarder som ska tillämpas är IFRS och IAS. Standarderna kompletteras av tolkningar från IFRIC och dess föregångare SIC. Samtliga hittar du både på svenska och engelska i FAR Online.