Principer för debitering av medlems- och serviceavgifter

Vem beslutar om medlemsavgiften?

FAR:s stämma, det vill säga medlemmarna, beslutar om medlems- och serviceavgifter efter förslag från styrelsen.

Hur beräknas medlemsavgiften för företaget?

Den totala medlemsavgiften för respektive företag är 1 255 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. Beräkningen av medelantalet anställda på företaget inkluderar närstående företag (koncernförhållande eller ägargemenskap) och baseras på uppgifter som vid faktureringstillfället framgår av den senast fastställda årsredovisningen.

Vilka regler tillämpas för serviceavgiften?

För den som inträder som medlem när mer än halva räkenskapsåret har gått halveras serviceavgiften. För medlem som utträder under räkenskapsåret debiteras hel serviceavgift.