Hur beskrivs affärsmodellen med avseende på hållbarhetsaspekterna?

Beskrivningen av affärsmodellen kan vara kortfattad. Hållbarhetsinformationen ska åtminstone avse frågor om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande
av korruption. I dessa frågor ska berörda företag lämna upplysningar om affärsmodell, policy, resultatet av policyn och risker förknippade med företagets verksamhet.

Detta skulle kunna innebära att beskrivningen av affärsmodellen uppfylls genom redovisning av DMA (Disclosures on management approach) i GRI-redovisningen.