Vad händer om man på grund av coronasituationen inte får tillgång till lagret för att göra kontrollinventering?

Coronasituationen kan medföra att revisorn inte kan närvara fysiskt vid lagerinventeringar. Detta lär bli ett problem i vissa fall och gör att planeringen av lagergranskning bör göras i extra god tid för att kunna göra det bästa av situationen. Problemets omfattning lär också bero på var lagret är placerat, då restriktionerna att delta i fysiska möten varierar i landet. Vid utebliven närvaro vid ett visst tillfälle gäller som vanligt att revisorn undersöker om han/hon kan närvara vid en inventering vid en annan tidpunkt. Så länge coronasituationen består är det dock svårt att hitta en annan tidpunkt där besöksrestriktionerna med säkerhet har upphört.

Om revisorn inte har möjlighet att närvara fysiskt ska revisorn i stället överväga om det finns alternativa granskningsåtgärder som kan ge tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis och om den vägen inte heller fungerar på lämpligt sätt modifiera sina uttalanden.

Ett företag vars lager hålls stängt en period på grund av coronasituationen och inga in- eller utleveranser sker under denna period, kan eventuellt genomföra sin boksluts-inventering vid ett senare tillfälle när lagret öppnar igen. Revisorn bör tillsammans med företagsledningen överväga om en sådan uppskjuten inventering kan hållas med revisorns närvaro.

I vissa fall kan revisorns kontroller vid lagerinventering göras digitalt genom drönare, Skype eller dylikt. Revisorn måste i så fall noga ha prövat att digital närvaro fungerar och ger tillförlitliga revisionsbevis, och om så inte är fallet så ska revisorn modifiera sina uttalanden i revisionsberättelsen. Tyvärr påverkar denna modifiering även nästa års revisionsberättelse eftersom revisorn då saknar revisionsbevis för varulagrets ingående balans.