2022-11-23
Remisser

Remiss: Promemorian EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden (Fi2022/02993)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets remissärende Promemorian EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden (Fi2022/02993).
FAR får med anledning av detta anföra följande.

FAR har tidigare lämnat remissvar till Finansdepartementet avseende ”Betänkandet - Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)” och i remissvar till Finansinspektionen ”Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag (FI dnr 20-14833)”. I båda remissvaren poängteras behovet av att ändra lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) 6 kap 3 § mot bakgrund av att kravet på information om institutets kapitaltäckning i årsredovisningen är en avvikelse från EU-regleringen.

FAR vill lyfta fram följande omständigheter.