2022-03-15
Remisser

Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet - Ju2022/00901

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD).

FAR får med anledning av detta anföra följande, men med hänsyn till den korta svarstiden har FAR inte haft möjligheten att kommentera förslaget i detalj.