2021-09-17
Remisser

Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021.42)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter över betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) (Fi2021/02222). FAR får med anledning av detta anföra följande.