2021-09-16
Remisser

Promemorian Avskaffad reklamskatt Fi2021-02850

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Promemorian Avskaffad reklamskatt (Fi2021/02850). FAR får med anledning av detta anföra följande.