2021-09-28
Remisser

Bokföringsnämndens förslag avseende ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens förslag avseende ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om Årsredovisning och koncernredovisning. Ändringen innehåller förslag om att upphäva punkt 9.3 avseende att ett företag för särskilt ändamål, SPE, ska omfattas av koncernredovisningen om moderföretaget har ett bestämmande inflytande utan att vara ägare. Därutöver innehåller förslaget några redaktionella ändringar i Kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill.