2021-10-06
Remisser

FAR remissvar Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2 (RFR-ri 2021.02)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Rådet för finansiell rapporterings (Rådet) remiss Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer, RFR-ri 2021:02.