2021-05-17
Remisser

Remiss - Promemoria lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning (Dnr Fi2021/01011). FAR får med anledning av detta anföra följande.