2021-06-23
Remisser

Promemorian Skattelättnad för cykelförmån (Fi2021/01840)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter över promemorian Skattelättnad för cykelförmån, Fi2021/01840. FAR får med anledning av detta anföra följande.