2021-06-28
Remisser

Promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (Fi 2021/01697)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter över promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, Fi 2021/01697. FAR får med anledning av detta anföra följande.