2021-04-15
Remisser

SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet Fi2020:03418

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet Fi2020:03418. FAR får med anledning av detta anföra följande.