2020-05-19
Remisser

Justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto (Fi2020/01338/S1)