2020-07-03

Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)