2020-12-14

Promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (dnr Fi2020/04742)