2019-09-13
Remisser

Upphandling av Revision- och granskningstjänster

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Revision- och granskningstjänster inbjuder Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.