2019-06-07

Utkast till rekommendationer från RKR: Drift- och investeringsredovisning Förvaltningsberättelsen

Rådet för kommunal redovisning (RKR) är ett normgivande organ med uppgift att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Normering sker genom att RKR utarbetar och publicerar rekommendationer.