2019-04-24

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

I promemorian föreslås vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML, och i skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU.