2018-08-31

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt

Det övergripande målet med ändringsdirektivet är att öka aktieägarnas engagemang i bolagen. För att uppnå detta är medlemsstaterna enligt direktivet skyldiga att införa vissa regleringsåtgärder i förhållande till intermediärer och aktiebolag.