2015-03-31
Remisser

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapportering av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I denna promemoria föreslås ändringar i bl.a. årsredovisnings-lagen (1995:1554) med anledning av direktivet.