2014-09-01

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv

De svenska reglerna om företagens offentliga redovisning grundar sig till stor del på EU:s redovis-ningsdirektiv, i synnerhet de så kallade fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven. Dessa direktiv genomfördes i svensk rätt i samband med att Sverige blev medlem i EU.

I juni 2013 antogs ett nytt redovisningsdirektiv som ersätter de två nämnda direktiven: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.

Utredningen har haft regeringens uppdrag att bland annat lämna de lagförslag som krävs för att genomföra det nya direktivet i svensk rätt. I detta delbetänkande redovisas resultatet av utredningens arbete i detta avseende.