2024-02-06
Press

Samhällsnytta när revisorn rättar fel

Revision handlar inte bara om att granska ett företags årsredovisning och skriva en revisionsberättelse.

Revision handlar inte bara om att granska ett företags årsredovisning och skriva en revisionsberättelse. En undersökning FAR genomfört bland landets revisorer visar att det är vanligt att revisorn upptäcker brister och felaktigheter i redovisningen inför revisionen, som då kan rättas till innan årsredovisningen är på plats. Revisorn fungerar ofta som ett bollplank när företagen behöver stöd.

– Undersökningen visar att det är vanligt att revisorn rättar fel under revisionens gång. I praktiken innebär revisorns proaktiva arbete att företagens redovisning blir mer korrekt, vilket ju både företaget och samhället i stort tjänar på, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Merparten av de fel som upptäcks och rättas av revisorer är oavsiktliga.

– En orsak till att det blir fel är bland annat att regelverken om successiv vinstavräkning är komplexa och att det helt enkelt kan vara svårt för företagen att göra rätt, säger Therese Andersson.

I december 2023 frågade FAR de närmare 2 900 revisorer som är medlemmar i FAR vilka fel och brister de upptäckt i företagens redovisning det senaste året. Listan toppas av periodiserings- och klassificeringsfel, men revisorerna uppmärksammar fel inom många olika delar av företagens redovisning. Den bransch där revisorn upptäcker flest felaktigheter är byggbranschen, som också har ett mycket komplext regelverk.

De vanligaste felen revisorn upptäcker och rättar:

 1. Periodiseringsfel intäkter
 2. Periodiseringsfel kostnader
 3. Klassificeringsfel i årsredovisningen
 4. Skatteberäkning och hantering av förlust/vinst av kapitalplaceringsaktier
 5. Successiv vinstavräkning/pågående arbete
 6. Saknad/felaktig information i förvaltningsberättelsen.
 7. Felaktig värdering av varulager
 8. Felaktig momshantering
 9. Felaktig beräkning av löneskatt
 10. Gränsdragning mot privatekonomi, däribland förbjudna lån och privata kostnader i bolaget

Fråga: ”Vilka av följande fel har du upptäckt och justerat hos dina kunder i arbetet inför eller under revisionen det senaste året

Branscherna där revisorn upptäcker och rättar flest fel:

 1. Byggverksamhet (50 procent)
 2. Tillverkning (13 procent)
 3. Parti- och detaljhandel (9 procent)
 4. Fastighetsverksamhet (5 procent)
 5. Hotell och restaurang (3 procent)

Fråga: ”I vilken av dessa branscher är de kunder verksamma där du upptäcker allra flest fel?”

Enkäten skickades ut i december 2023 till de närmare 2 900 revisorer som är medlemmar i FAR, vilket motsvarar drygt 95 procent av Sveriges kvalificerade revisorer. Svarsfrekvensen uppgick till 30 procent.