2022-10-14
Press

FAR ser brister i förslaget till ny lag om källskatt på utdelningar – vill se tydligare regler

FAR är i grunden positiv till en ny lag om källskatt på utdelning, som då ska ersätta den föråldrade och i många stycken omoderna kupongskattelagen.

FAR kan däremot inte tillstyrka att den föreslagna utformningen läggs till grund för lagstiftning. Förslaget innehåller en rad brister, menar FAR, och flera frågor behöver analyseras djupare.

FAR har nyligen lämnat remissvar på förslaget Utkast till lagrådsremiss – Ny lag om källskatt på utdelningar (Fi 2022/01841)

FAR är i grunden positiv till en ny lag om källskatt på utdelning, som då ska ersätta den föråldrade och i många stycken omoderna kupongskattelagen.

FAR kan däremot inte tillstyrka att den föreslagna utformningen läggs till grund för lagstiftning. Förslaget innehåller en rad brister, menar FAR, och flera frågor behöver analyseras djupare.

Som exempel ger FAR i sitt remissvar bland annat frågan om utformningen av den särskilda skatteflyktsbestämmelsen och tillämpligheten av den generella skatteflyktslagen. FAR tar också upp EU-harmonisering, avgränsning av skattskyldigheten, delägare i fåmansföretag, skydd mot utdelningsbeskattning och risken för regelkollision som exempel på områden som behöver ytterligare analys innan förslaget kan ligga till grund för en ny lag.

Läs FAR:s remissvar