2022-07-07
Press

FAR positiv till regler som medger att rätt till avdrag baserat på en ökning av eget kapital införs

Europeiska kommissionens har lämnat förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn. FAR tillstyrker förslaget avseende avdrag för eget kapital men avstyrker förslaget att ytterligare begränsningar i avdragsrätten för negativa räntenetton införs utan att konsekvenserna av en sådan begränsning utreds ordentligt.

FAR har lämnat synpunkter över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn (Fi2022/01627). 

Det huvudsakliga syftet med det föreslagna direktivet är att minska den skattemässiga skillnaden i beskattningen mellan eget kapital och främmande upplånat kapital. Förslaget innehåller också bland annat rätten till avdrag för negativa räntenetton begränsas.

FAR tillstyrker förslaget avseende avdrag för eget kapital

FAR är positivt inställd till att regler som medger rätt till avdrag baserat på en ökning av eget kapital införs. Det finns, såsom anges i utkastet, flera goda argument för att ett sådant regelverk, främst för att det underlättar företagens möjligheter att investera och ett sådant regelverk medför vidare att ökad neutralitet skapas.

FAR avstyrker förslaget att ytterligare begränsningar i avdragsrätten för negativa räntenetton införs utan att konsekvenserna av en sådan begränsning utreds ordentligt

Sverige införde 2019 regler som begränsar svenska företags möjligheter att göra skattemässiga avdrag för negativa räntenetton. För företag i branscher som är högt belånade, t.ex. fastighetsbranschen, har reglerna medfört att avdrag för räntekostnader har försämrats. Detsamma gäller för små företag vilka i uppstartsfasen ofta har låg intjäning och som har finansierat företaget med lån.
Dessa regler är för närvarande föremål för en utredning i vilken effekterna av reglerna ska analyseras. Innan en sådan analys är färdig är det enligt FAR:s mening inte rimligt att ytterligare begränsa företagens rätt till skattemässiga avdrag på det sätt som föreslås i utkastet.

Läs FAR:s remissvar i sin helhet.