2021-05-10
Press

Vald revisor bör granska hållbarhetsinformation

Det är positivt att hållbarhetsfrågorna får en större betydelse i företagens rapportering – och det är rimligt att det är den valda revisorn som ska utföra en granskning. Det skriver FAR i en kommentar till EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering.

 Det är positivt att hållbarhetsfrågorna likställs med finansiell rapportering och med ett standardiserat ramverk ökar transparensen och det blir lättare att jämföra olika företag. Samtidigt är det viktigt att regelverken utformas på ett sätt så att företagens rapporteringsbörda inte blir för betungande, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD i FAR.

Krav på granskning av hållbarhetsinformation ökar intressenters förtroende

 Det är bra att det föreslås krav på granskning av informationen, det ökar tillförlitligheten. Det är viktigt att den granskningen utförs av den valda revisorn i företaget, säger Karin Apelman.

I sina kommentarer till EU-kommissionens förslag till hållbarhetsrapportering (Ju2021/01682) konstaterar FAR att det är bra att det införs krav på granskning av hållbarhetsinformationen, vilket kommer att öka olika intressenters förtroende och tillförlitlighet till den lämnade informationen.

Mest effektivt med granskning av vald revisor

FAR konstaterar också att eftersom hållbarhetsinformationen ska utgöra en del av förvaltningsberättelsen kommer den att ingå i den information som ligger inom ramen för den valda revisorns granskningsuppdrag. FAR anser det därför vara naturligt och effektivt att det är bolagets valda revisor som utgör denna granskning. Den valda revisorn har de verktyg och processer som bäst lämpar sig för granskning samt är väl insatt i det granskade företagens förhållanden. Inte minst gäller detta när granskningskravet höjs till att utgöra en revision (där revisorn gör ett starkare uttalande om rimlig säkerhet jämfört med översiktlig granskning då revisorn uttalar sig med begränsad säkerhet), skriver FAR i sitt svar.

 Skulle en annan granskare tillåtas granska hållbarhetsinformationen kommer detta leda till avgränsningsfrågor beträffande granskningsansvaret och kräva att den valda revisorn måste göra avgränsningar i sin revisionsberättelse, säger Karin Apelman.

Förslaget från EU-kommissionen gäller uppdatering av Non-Financial Reporting Directive, NFRD, numera benämnt Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Det förutsätter införandet av en enhetlig standard för rapportering. En EU-gemensam standard ska tas fram av European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG. FAR framhåller att en EU-standard måste vara i linje med den internationella standard som IFRS/ISSB avser att ta fram.

FAR:s remissvar angående EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering