2021-06-23
Press

Remissvar: Skattelättnad för cykelförmån

FAR har lämnat in ett remissvar till promemorian Skattelättnad för cykelförmån, Fi2021/01840.

FAR har lämnat in ett remissvar till promemorian Skattelättnad för cykelförmån, Fi2021/01840

I promemorian föreslås en skattelättnad för cykelförmån enligt någon av två alternativa modeller. Enligt det första förslaget är en cykelförmån upp till 1 200 kronor per år skattefri för den anställde, motsvarande ett nycykelpris på cirka 5 000 kronor. Enligt det andra förslaget är 40 procent av en cykelförmån skattepliktig upptill ett värde om 5 000 kronor. En cykelförmån utöver de angivna gränserna är fullt ut skattepliktig i båda förslagen. 

FAR tillstyrker alternativ 1, men anser att den skattefria cykelförmånen bör höjas. Skälet är bland annat att det finns en risk att cykelförmånen annars kan uppfattas som för låg för att motivera det administrativa merarbetet. 

FAR avstyrker alternativ 2, som enligt FAR:s uppfattning är alltför komplicerat och administrativt betungande för företagen.

Läs FAR:s remissvar här.