2021-04-09
Press

Remissvar - Sverige bör följa övriga EU när det gäller information om kapitaltäckning

För att harmonisera med övriga EU bör Sverige efterfölja de andra länderna i hur informationen om kapitaltäckning lämnas. Det skriver FAR i ett remissvar till Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag (FI dnr 20-14833).

För att harmonisera med övriga EU bör Sverige efterfölja de andra länderna i hur informationen om kapitaltäckning lämnas. Det skriver FAR i ett remissvar till Finansinspektionens Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag (FI dnr 20-14833).

När kapitaltäckningsreglerna ändrades 1995 valde Sverige att gå en annan väg än övriga EU. Sedan dess har kapitaltäckningsreglerna svällt och Sverige bör därför följa de andra EU-ländernas exempel.

− På den tiden, 1995, såg kapitaltäckningsberäkningen annorlunda ut, då kunde man själv stämma av informationen mot resultat- och balansräkningar. Men komplexiteten har ökat, numera är detta en egen vetenskap som inte har med resultat- och balansräkning att göra. Kapitaltäckningen handlar i dag om att återspegla och kvantifiera bolagets risk, säger Sussanne Sundvall, ordförande i FAR:s Operativa grupp för finansiella företag.

Information om kapitaltäckning ingår inte i den lagstadgade revisionen av finansiella rapporter, utan informationen är ”annan information” och bör hanteras som det.

− I övriga europeiska länder finns kapitaltäckningsinformation på bolagets hemsida, eller i en separat rapport. Det är en viss skillnad, säger Sussanne Sundvall.

I EU-författningen står det heller inte att informationen ska lämnas i årsredovisningen. Detta innebär oklarhet kring förväntningarna på revisorer i granskningen av den här informationen.

FAR har tidigare lämnat remissvar till Finansdepartementet angående Betänkandet - Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12). I remissvaret underströks behovet av att ändra 6 kap. 3§ i lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Det aktuella förslaget från Finansinspektionen innehåller inte någon förändring.

FAR:s remissvar

Fler remissvar finns här