2020-12-03
Press

FAR tillstyrker förslaget till ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

Finansdepartementet har i ett betänkande lämnat ett förslag till ny mervärdesskattelag, NML. I sitt remissvar ställer sig FAR positiv till den språkliga och strukturella förändringen med anpassningar till mervärdesskattedirektivet, men anser det beklagligt att bland annat de undantag från skatteplikt som pekas ut i utredningsdirektivet inte utreds närmare.

I betänkandet föreslås en ny mervärdesskattelag, NML. Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad. En särskild målsättning är att den föreslagna lagstiftningen i högre grad ska stå i överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG.

Modern terminologi ökar förståelsen
FAR är i grunden positiv till lagändringsförslaget, som sett till såväl terminologi som struktur syftar till att i högre grad stå i överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet. Även vad gäller ändamålet att uppnå en språklig modernisering är FAR positiv.

”Detta är välkomna ändringar som bör resultera i en ökad förståelse av EU-domstolens mål och medför ökad tydlighet i förhållande till direktivet”, skriver FAR i sitt remissvar.

Fortsatt översyn nödvändig
FAR konstaterar dock att förslaget till reglering i 13 kap. 29 § NML om uppdelning av den ingående skatten på goda grunder kan ifrågasättas om den motsvarar mervärdesskattedirektivets bestämmelser, samt att det finns ett fortsatt behov av översyn av NML:s regler för att bättre anpassa dessa till mervärdesskattedirektivets bestämmelser och göra NML mer användarvänlig.

”FAR är således som utgångspunkt positiv till syftet med utredningen och förslaget, men ifrågasätter om NML uppnår målen till fullo”, skriver FAR vidare i sitt remissvar, som lämnades till Finansdepartementet den 30 november 2020.