2024-05-28
Nyheter

Stora brister i förslag om tilläggsskatt

FAR anser att det finns stora brister i finansdepartementets förslag om kompletteringar till lagen om tilläggsskatt för stora koncerner. Reglerna är oklara och riskerar att leda till olika tolkningar. Otydligheten påverkar rättssäkerheten och kan få stora negativa konsekvenser för företagen.

FAR har svarat på finansdepartementets remiss om Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner. Regeringen menar att tilläggsskattelagen måste kompletteras utifrån de administrativa riktlinjer som antagits av OECD för att den nationella tilläggsskatten ska bli ett godkänt regelverk. FAR delar den uppfattningen men menar att förslaget behöver omarbetas.

Därför behövs kompletteringar

Genom tilläggsskattelagen har EU-direktivet om en global minimiskatt för stora koncerner införts i svensk lag. Syftet med direktivet är att genomföra OECD:s modellregler om en global minimiskatt. Modellreglerna har successivt kompletterats med administrativa riktlinjer som ska klargöra tolkning och tillämpning av reglerna. På grund av detta krävs även ändringar och kompletteringar i tilläggsskattelagen.

Bristande analys av riktlinjerna

Michael Johansson, ordförande i Remissgrupp Skatt och partner på KPMG.

Enligt FAR är det viktigt att regeringen säkerställer att riktlinjerna är förenliga med såväl direktivet som befintliga regler i tilläggsskattelagen. FAR konstaterar dock att det finns stora brister i analysen av riktlinjerna och vilka effekter de har på reglerna i tilläggsskattelagen.

– Det framgår inte av promemorian om och i vilken mån riktlinjerna är förenliga med direktivet, säger Michael Johansson, ordförande i FAR:s Remissgrupp Skatt och partner på KPMG.

Oklara regler påverkar rättssäkerheten

OECD:s regelverk är systemneutralt, det vill säga att reglerna ska kunna tillämpas av många olika länder. Det ställer höga krav på den som ska införa reglerna på nationell nivå. FAR efterlyser fler förklaringar och menar att reglerna måste anpassas till svenska förhållanden.

– När tilläggsskattelagen, direktivet och OECD:s regler är oklara kan det leda till olika tolkningar av reglerna i tilläggsskattelagen. Det påverkar rättssäkerheten och kan få stora negativa konsekvenser för företagen. För att underlätta tolkningen av och förståelsen för en viss regel är det viktigt att texterna bearbetas ur ett svenskt perspektiv, säger Michael Johansson.

Enligt FAR finns det skäl att göra en utvärdering av hur reglerna har implementerats så här långt. Det måste finnas en godtagbar möjlighet att kunna följa reglerna på ett korrekt sätt. Därför bör det tillskjutas mer resurser i det här lagstiftningsärendet.

Saknas delar i svensk lag

FAR konstaterar att det fortfarande finns delar i ramverket som inte har implementerats i svensk lag. Det gäller exempelvis delar som rör rapporteringen.

– Det är väldigt negativt för företagen att det finns viktiga förenklingsregler som inte har införts i tilläggsskattelagen, avslutar Michael Johansson.

Läs FAR:s remissvar

Aktuella remissvar

FAR yttrar sig löpande i olika frågor som rör branschen. 

Läs aktuella remisser och remissvar från FAR.