2024-07-05
Nyheter

Så gick det i kvalitetskontroll revision 2023

FAR:s revisorsmedlemmar har hög kvalitet i sin verksamhet – omkring 90 procent av de byråer som genomgick en kvalitetskontroll 2023 har fått ett godkänt resultat i 2023 års kvalitetskontroller.

De brister som uppmärksammats rör till exempel riskbedömning enligt penningtvättslagen, ISQM 1 och vidareutbildningskravet.

FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet har nu fattat slutligt beslut i merparten av kontrollärendena för urvalsåret 2023. Resultatet är övervägande gott, de allra flesta byråer har fått ett godkänt resultat. Bland de brister som trots allt förekommer finns ett antal som återkommer.

Avsaknad av allmän riskbedömning enligt penningtvättslagen

I de fall det saknas en allmän riskbedömning enligt penningtvättslagen för revisionsföretagets verksamhet ska ärendet överlämnas till Revisorsinspektionen. Detta gäller även i de fall en allmän riskbedömning som bedöms uppfylla penningtvättslagens krav tas fram under kvalitetskontrollens gång.

Kvalitetsstyrningssystem enligt ISQM 1 saknas eller har brister

ISQM 1 Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster trädde i kraft den 15 december 2022. Kontrollåret 2023 var följaktligen det första året som kvalitetskontroller utfördes enligt den nya standarden.

Revisionsföretagen har genomgående gjort ett bra arbete med att utforma och implementera kvalitetsstyrningssystem, men bland de brister som noterats finns att enskilda revisionsföretag i ett nätverk inte utformat och implementerat egna kvalitetsstyrningssystem som standarden kräver, utan endast haft ett kvalitetsstyrningssystem i ett servicebolag. Brister har också noterats i riskbedömningsprocessen, i form av avsaknad av fastställda kvalitetsrisker och utformande av motåtgärder.

Intern uppdragsinspektion i enlighet med kraven i ISQM 1 har ej genomförts

Att intern uppdragsinspektion i enlighet med de krav som ställs i ISQM 1 inte har utförts har förekommit i ett antal ärenden under kontrollåret 2023. Kraven på cyklisk intern uppdragsinspektion är desamma som under ISQC 1 och är en brist som återkommer i kontrollärendena. Krav på intern uppdragsinspektion gäller alla revisionsföretag, oavsett antal anställda. Enligt FAR:s riktlinjer ska vid en inspektionscykel på 1–3 år minst ett uppdrag kontrolleras, och vid en inspektionscykel på 4–6 år ska minst två uppdrag kontrolleras.

Brister i vidareutbildningskravet

Att vidareutbildningskravet inte uppfyllts är en brist som återkommer. Enligt FAR:s etikregler ska vidareutbildningen omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Av periodens 120 timmar ska minst 60 vara verifierbara.

Sen årsredovisning i revisionsföretaget

Att årsredovisningen i revisionsföretaget eller strukturen där det ingår inte upprättats i sådan tid att årsstämma kunnat hållas inom föreskriven tid är visserligen inte en vanlig brist, men leder normalt till att Revisorsinspektionen måste underrättas.

Återkommande brister i revisionsuppdragen

Bland de noterade bristerna i de granskade revisionsuppdragen återkommer till exempel:

  • Bristande intäktsgranskning
  • Bristande granskning av varulager
  • Avsaknad av dokumenterade revisionsbevis
  • Brister i riskbedömning och planering
  • Varierande grad av dokumentationsbrister