2024-01-25
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 4

Avskaffat krav på bevarande av pappersmaterial med räkenskapsinformation, utkast till standarder för hållbarhetsrapportering för SME och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Avskaffat krav på bevarande av pappersmaterial med räkenskapsinformation

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om att avskaffa kravet på bevarande av räkenskapsinformation i original. Förslaget innebär stora kostnadsbesparingar för företagen som föreslås kunna spara räkenskapsinformation digitalt, i stället för i pappersformat. Läs mer på Regeringens webbplats

Så många revisorer lämnade yrket under 2023

Under 2023 lämnade 184 kvalificerade revisorer yrket. Av dessa var 118 män och 66 kvinnor. Av de som lämnade yrket var 64 under 40 år – 30 kvinnor och 34 män. Sju av de som var under 40 år hade varit auktoriserade i mindre än ett år. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Finansdepartementet har publicerat en promemoria med förslag om ändringar av reglerna om avdrag för tidigare års underskott. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Läs mer på Regeringens webbplats

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked om inkomstskatt ansett att det strider mot etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra ränteavdrag med stöd av 24 kap. 19 § första stycket inkomstskattelagen i en situation där de involverade företagen skulle ha haft koncernbidragsrätt om de hade varit svenska. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Antalet registrerade revisionsbolag fortsätter öka

I kontrast mot antalet kvalificerade revisorer fortsätter antalet registrerade revisionsbolag öka. Den 4 januari 2024 fanns det 233 bolag i Revisorsinspektionens register. Detta är en ökning med 97 procent sedan år 2010. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Belopp och procent för skatter och avdrag 

Nu finns en sammanställning över vilka belopp och procentsatser som gäller för företag 2024, exempelvis information om prisbasbelopp, arbetsgivaravgifter och olika avdrag. Läs mer hos Skatteverket

FI vill se mer standardiserad taxonomirapportering

Det är i dag svårt att jämföra den hållbarhetsdata som finansiella företag rapporterar enligt taxonomiförordningen eftersom informationen presenteras på ett varierande sätt. Det visar en analys från Finansinspektionen, som nu uppmanar företag att i större utsträckning följa EU-kommissionens vägledning för rapportering enligt taxonomiförordningen. Läs mer hos Finansinspektionen

Stor ökning av svenskarnas skulder hos Kronofogden

Den totala skulden hos Kronofogden är nu 119 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med förra årsskiftet. Antalet skuldsatta har ökat i hela landet och i alla åldersgrupper. Läs mer hos Kronofogden

Skatteverket ändrar bedömning om sekretess för inkomstuppgifter

Skatteverket har gjort en ny bedömning att uppgifter om inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst från och med inkomstår 2023 inte är offentliga. Den summerade förvärvsinkomsten är fortsatt offentlig. Läs mer hos Skatteverket

INTERNATIONELLT

Utkast till standarder för hållbarhetrapportering för SME

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, EFRAG, har publicerat utkast till två standarder för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag. Dels en standard för börsnoterade företag och dels en frivillig standard för onoterade företag. Läs mer hos EFRAG

Senareläggning av sektorspecifika hållbarhetsstandarder 

Europaparlamentet har godkänt en tvåårig senareläggning av utvecklingen av sektorsspecifika standarder för hållbarhetsrapportering och standarder för företag från länder utanför EU, men de vill att de ska offentliggöras när de är klara. Läs mer hos Europaparlamentet

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier