2024-01-04
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 1

Nya EU-standarder för hållbarhetsredovisning publicerade, kraftigt ras för nyföretagande 2023 och HD begär förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt och skattetillägg. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Inflationen ger vika och konjunkturläget försvagas

Inflationen har börjat ge vika, men svenska företag och hushåll tyngs fortfarande av höga priser och räntor. Det innebär att konjunkturläget försvagas och svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur som håller i sig till 2025. Det konstaterar Finansdepartementet i en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Läs mer på Regeringens webbplats

Svensk ekonomi växer igen 2024

Från 2024 växer Sveriges ekonomi igen, men i långsam takt. Arbetsmarknaden försvagas dock framöver och arbetslösheten går upp till 8,5 procent under 2024. Inflationen sjunker och under andra halvåret ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar från och med nästa sommar. Läs mer hos Konjunkturinstitutet

Kraftigt ras för nyföretagandet 2023

Under 2023 rasade nyföretagandet i Sverige med hela 15 procent jämfört med 2022. Det innebär att den negativa utvecklingen har accelererat och att allt färre svenskar startar eget företag. Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat. Läs mer hos Visma

Övervärderat lager ledde till personligt betalningsansvar

I ett nytt avgörande från Högsta domstolen behandlas de bestämmelser i aktiebolagslagen som reglerar styrelseledamöters personliga betalningsansvar vid kapitalbrist i bolaget. En central fråga gäller hur nettoförsäljningsvärdet av ett varulager ska bestämmas vid beräkning av bolagets eget kapital i en kontrollbalansräkning. Läs mer hos Högsta domstolen

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlag vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tullfria insatsvaror från och med 1 januari 2024 

Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som omfattas av tullbefrielse vid import i EU. Syftet med tullbefrielsen är att företag inom EU ska få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom EU. Läs mer hos Kommerskollegium

INTERNATIONELLT

Nya EU-standarder för hållbarhetsredovisning publicerade

Europeiska unionens officiella tidning har nyligen publicerat den första delegerade förordningen som fastställer ESRS − EU-standarder för rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade uppgifter. Förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2024 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2024 eller senare. Läs mer hos Finansinspektionen

Hållbar finansiering

EU-kommissionen ger ytterligare vägledning för att hjälpa finansiella företag att rapportera om miljöprestanda för sin verksamhet enligt EU:s taxonomi. Läs mer på EU-kommissionens webbplats  

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utblick varje vecka