2024-01-18
Nyheter

HD klargör styrelsens ansvar vid misstanke om kapitalbrist

Styrelsen är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning vid misstanke om kapitalbrist. Det framgår av en ny dom i Högsta domstolen.

Hösten 2023 blev FAR ombedd av Högsta domstolen att yttra sig i ett pågående mål om medansvar för styrelseledamöter. En central fråga gällde hur nettoförsäljningsvärdet på varulager fastställs enligt aktiebolagslagens bestämmelser om kontrollbalansräkning.

FAR yttrade sig i redovisningsfrågan och om hur nettoförsäljningsvärdet på varulager fastställs inom ramen för normgivningen. Svaret innehöll en redogörelse av relevanta normer på området. FAR tog inte ställning till vilket värde varulagret skulle haft i det enskilda fallet.

Den 28 december meddelade Högsta domstolen att man ändrar hovrättens domslut. Domen klargör styrelsens skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning vid misstanke om kapitalbrist. Den tar även upp borgenärens bevisbörda.

– Domstolen kom fram till att en kritisk kapitalbrist hade uppkommit en tid innan beställning och leverans av varor skett från de två företag som var motparter i målet. Styrelseledamöterna dömdes vara solidariskt betalningsansvariga för bolagets skulder, ränta på kapitalbeloppet samt motparternas rättegångskostnader i alla instanser, säger Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Det som blev avgörande i målet var egentligen inte hur fastställande av nettoförsäljningsvärdet sker utan snarare en bevisfråga i det enskilda fallet avseende uppskattning av varulagrets försäljningsvärde.

Läs domen hos Högsta domstolen 

Aktuella remissvar

FAR yttrar sig löpande i olika frågor som rör branschen. 

Läs aktuella remisser och remissvar från FAR. 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se