2024-01-22
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU)

FAR:s operativa grupp Normgivning - Revision ser årligen och vid behov över rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) utfärdade av FAR.

Sammanfattningsvis är det få stora förändringar i år. Nya regler om den lagstadgade hållbarhetsrapporten trädde i kraft 1 januari 2024 med anledning av EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD). CSRD ändrar redovisningsdirektivet (2013/34/EU), öppenhetsdirektivet 2004/109/EG, revisionsdirektivet 2006/43/EG och revisionsförordningen (537/2014 EU).

Bestämmelserna enligt CSRD har dock inte hunnit införlivas i svensk rätt men FAR har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny rekommendation baserad på CSRD. RevR 6 och RevR 12 är oförändrade i sak men i inledningen av de standarderna har vi inkluderat en beskrivande text om kommande förändringar. Det pågår också en översyn av RevR 209. Den beräknas gå ut på remiss under våren 2024. Uppdaterade rekommendationer publiceras löpande på FAR Online.

Nedan kommenteras större ändringar i rekommendationer, uttalanden och tillhörande exempel

RevR 700 Revisionsberättelsens utformning

Under avsnittet Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen (Del 1) Revisorns uttalanden har två nya punkter tillkommit, 32A-B. De var tidigare med som fotnoter till bland annat exempel 3 i RevR 700.

 • I punkt 32A klargörs det att revisorn för ett bolag som tillämpar IFRS i sitt uttalande om fastställande enbart ska uttala sig om resultaträkningen och inte rapport över totalresultat. I punkten finns exempel på format på uttalandet.
 • Tillägg av punkt 32B klargör hur revisorn ska hantera de fall där bolag i enlighet med IAS 1 punkt 10 väljer att använda andra benämningar än de som används i IAS 1, till exempel balansräkning i stället för Rapport över finansiell ställning vid periodens slut eller resultaträkning i stället för Rapport över totalresultat för perioden. I revisionsberättelsen ska revisorn använda den benämning som företaget har valt i koncernredovisningen för dessa rapporter.

Förtydligande punkt under revisorns uttalande, 46A som tydliggör att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har upprättat en förteckning enligt 21 kap. 10§ ABL över vissa lån och säkerheter.

Under Värdepappersfonder och specialfonder har en punkt 73A lagts till om krav på hållbarhetsinformation i årsberättelsen och att den ska granskas enligt RevR 12.

I några avsnitt har förtydligande lagts till med hänvisning till exempel som finns bilagt i samma rekommendation:

 • I avsnitt Pensions- eller personalstiftelse, (punkt 108) till exempel 12 Revisionsberättelse i en pensions- eller personalstiftelse.
 • I avsnitt Vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser, (punkt 118) till exempel 13 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsredovisning samt insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse, exempel 14 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsbokslut (gäller i vissa fall för familjestiftelser) respektive exempel 15 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse med räkenskapsår som avslutas med en sammanställning.
 • I avsnitt Filialer (punkt 129) exempel 16 Revisionsberättelse i EES-filial respektive exempel 17 Revisionsberättelse i utländsk filial (icke EES-filial).
 • I avsnitt Ekonomiska föreningar och andra föreningar (punkt 131A), till exempel 19 Revisionsberättelse i bostadsrättsföreningar. Punkt 131A är ny och tydliggör innehållet i revisionsberättelsen för bostadsrättsförening.
 • I avsnitt Rapport om årsredovisningen då jämförelsetal är reviderade av tidigare revisor eller inte är reviderade (punkt 135) till exempel 4 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal reviderade av tidigare revisor.

Uppdatering i punkt 132 att revisionsberättelser för sambruksföreningar ska hänvisa till lagen om sambruksföreningar (1975;417) och till ÅRL.

Under avsnittet Rapport om årsredovisningen då jämförelsetal är reviderade av tidigare revisor eller inte är reviderade, har fyra punkter uppdaterats:

 • Punkt 133 har kvalificerad revisor ändrats till godkänd eller auktoriserad.
 • Punkt 134 har fått ett tillägg att i det fall tidigare revisor lämnat uppdraget i förtid se även punkt 137 för tillkommande upplysningar.
 • Punkt 138A (ny punkt) med förtydligande och exempel på skrivning om jämförelsesiffror i koncernredovisningen inte har reviderats av tidigare revisor.

Exempel 7 för försäkringsaktiebolag som inte är företag av allmänt intresse har upphävts då det saknar praktisk tillämpning.

RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen

Uppdatering i bilaga 3 gällande anmärkning om skatter och avgifter i utländsk filial. Till följd av ändringar i §14 i Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. tydliggörs att anmärkning ska göras i revisionsberättelsen för utländska filialer i enlighet med Aktiebolagslagen 9:34.

Rekommendationen har i övrigt endast påverkats av mindre uppdateringar av ordval och format.

RevR 4 Granskning av fusionsplan

Ny rubrik över punkt 1.6 för att tydliggöra att den avser delning. För delning har tre nya exempel på yttrande tagits fram och punkten har utökats med information när olika yttranden kan tillämpas.

Exempel 6 nedan visar förslag på utformning av begränsat yttrande över delningsplan enligt 24 kap. 13 § 3 ABL. Exempel 7 är ett förslag på fullständigt yttrande över delningsplan enligt 24 kap. 13 § ABL och exempel 8 är ett förslag på yttrande avseende överlåtelse av tillgångar vid delning enligt 24 kap. 27 § ABL.

Till följd av ändringar Aktiebolagslagen (2005:551) baserat på beslut 2022:1647 har det gjorts ändring i punkt 2.2 till att fusionsplanen ska läggas fram för godkännande av bolagsstämman. I tidigare version stod det att fusionsplanen normalt måste godkännas.

I punkten 3.13 har koppling till exempel på yttrande tydliggjorts med hänvisning till exempel 1 för fullständigt yttrande och 2 med begränsat yttrande.

Under avsnittet för revisorsyttrande har det lagts till ett förtydligande i punkt 3.15 av vad obligationsrättsligt giltig övergång innebär I samma punkt har det klargjorts att det är exempel 3 som avser förslag på yttrande enligt denna punkt.

RevR 14 Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt

Tillägg av hänvisning till 8 kap. 45 – 47 §§ Lag om ekonomiska föreningar (2018:672) med följdändringar att rekommendationen avser bolag och föreningar.

RevR 15 Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse

Uppdatering har skett av både granskningspunkterna och yttrandet som baseras på 9 kap. 40, 41 och 43 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Granskningspunkterna i punkt 3.1 och i yttrandet har tagits bort och ersatts av omfattning av granskningen enligt de lagkrav som ska uppfyllas.

RevU 7 Revisorns intyg avseende uppgifterna i ett företags ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands

Uttalandet utgår då det inte är ett ska-krav att revisor lämnar yttrande om ansökan.

Nedanstående rekommendationer innehåller endast mindre förändringar

RevR 100 Revision av finansiella företag

I punkt 2.2 har hänvisningen till ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter ändrats till ISA 220 (omarbetad) Kvalitetsstyrning för revision av finansiella rapporter.

RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse 

I rekommendationen har vi sett över definitioner och förtydligande om vilka bolag som omfattas av rekommendationen och olika krav. Inledningsvis i punkt 1 har en hänvisning till Revisorslagen (2001:883) lagts till för definition av företag av allmänt intresse. I punkt 1 har vi även uppdaterat vilka punkter som inte avser alla företag av allmänt intresse.

Punkt 55 har uppdaterats till att avse bolag som omfattas av denna standard i stället för tidigare börsnoterade företag.

I inledningen till bilaga 1, exempelsamling, har specifikationen publikt tagits bort då exemplen avser företag av allmänt intresse.

RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsinformation

Ingen förändring av rekommendationen men rekommendationen har kompletterats med inledningstext som beskriver kommande förändringar och information om pågående arbete att ta fram ny rekommendation.

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Ingen förändring av rekommendationen men rekommendationen har kompletterats med inledningstext som beskriver kommande förändringar och information om pågående arbete att ta fram ny rekommendation. 

Följande rekommendationer och uttalanden har lämnats oförändrade i samlingsvolymen 2024

 • RevR 209 Förvaltningsrevision 
 • RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning 
 • RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt 
 • RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag 
 • RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen 
 • RevR 10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen 
 • RevR 11 Nyvald revisors tillgång till tidigare revisors revisionsdokumentation 
 • RevR 13 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag 
 • RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten 
 • RevR 17 Gemensam revision 
 • RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten 
 • RevU 12 Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS 
 • RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se